nature.rewards


Villkor

 

Allmänna villkor för icebreakers Nature.Rewards-program "Villkor"

Från och med 4 maj 2021 gäller följande.

 

Medlemskap i icebreakers Nature.Rewards-program ("Programmet") och tillhörande förmåner tillhandahålls av icebreaker efter eget gottfinnande. icebreaker förbehåller sig rätten att när som helst avsluta, ändra, begränsa eller återta de regler, förmåner och villkor som gäller för deltagande i "Programmet", utan föregående meddelande. I händelse av avbokning kommer poäng som intjänats fram till datumet för avbokningen utfärdas enligt våra "Villkor" omedelbart före avbokningen.

icebreaker kan ändra eller modifiera dessa "Villkor" när som helst. Vi kommer att publicera revideringsdatumet med de reviderade "Villkoren" på hemsidan. Den som väljer att förbli medlem efter en förändring av våra "Villkor" utgör sitt godkännande av de reviderade "Villkoren". De uppdateringar av "Programmet" som icebreaker kan göra omfattar, men är inte begränsade till, följande ändringar: (i) höja eller sänka antalet poäng för varje köp eller aktivitet; (ii) höja antalet poäng som krävs för att tjäna en direktförmån och/eller kvalificera sig för en nivå; (iii) sluta erbjuda en direktförmån och/eller nivåförmån; (iv) ändra kraven för att bli medlem; (v) inrätta eller lägga till undantagsdatum då man inte kan tjäna poäng eller använda direktförmåner och/eller nivåförmåner.

Dessa "Villkor" gäller inte när de förbjuds enligt lag.

I händelse av en tvist om ägandet av ett konto i "Programmet", så kommer registreringen att deklareras av den auktoriserade kontoinnehavaren av den e-postadress som angavs in vid registreringen. Om den "auktoriserade kontoinnehavarens" e-postadress tillhör en internetleverantör, onlinetjänstleverantör eller annan organisation (t.ex. företag, utbildningsinstitution etc.) så ansvarar domänen för kontot.

Missbruk av "Programmet", inklusive underlåtelse att iaktta dessa villkor, försäljning eller byte (eller försök till försäljning eller byte) av direktförmåner, nivåförmåner, poäng eller erbjudanden, eller någon annan felaktig framställning av relaterade fakta eller annat uppförande som icebreakers bedömer som olämpligt efter eget gottfinnande kan resultera i avslut av ett medlemskonto eller framtida diskvalificering från deltagande i "Programmet" förlust av insamlande poäng och förlust av eventuella direktförmåner och nivåförmåner. Vi kan efter eget gottfinnande väcka åtal mot missbruk av "Programmet" i den utsträckning lagen tillåter.

Du kan när som helst säga upp ditt Nature.Rewards-medlemskap genom att kontakta vårt kundtjänst-team. Om du avbryter ditt Nature.Rewards-medlemskap förloras dina ackumulerade poäng.

Poäng kan inte överföras och får inte kombineras mellan medlemmar eller överföras på något sätt till någon, inklusive genom en medlems egendom. Poäng får heller inte övergå till en medlems efterträdare. Upplupna poäng kan inte överföras av medlemmen vid ett dödsfall som en del av ett inhemskt förhållande eller på annat sätt.

Genom att du godkänner att delta i "Programmet", frigör du icebreaker Pure Merino GmbH, dess moder- och dotterbolag och närstående enheter och deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare, anställda och agenter (de friskrivna parterna) från allt ansvar med avseende på felriktning eller missbruk av poäng eller användning av nivåbelöningar och omedelbara belöningar av en annan person än "Programmets", medlem som tjänade nivåbelöningar och omedelbara belöningar. Du samtycker vidare till att frigöra de släppta parterna från och mot alla anspråk, skador, förluster, skulder och andra utgifter (inklusive, utan begränsning, advokatkostnader) i samband med ditt deltagande i "Programmet", användning av omedelbara belöningar, användning av produkter eller erfarenheter från nivåbelöningen eller överenskommelse med dessa"Villkor".

De friskrivna parterna ger inga garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte är begränsat till garantier eller villkor för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål gällande "Programmet". Detsamma gäller även för medlemskap i "Programmet" eller andra produkter eller tjänster relaterade till "Programmet".

"Programmet" och dessa "Villkor" styrs och tolkas av lagarna i Tyskland, utan hänvisning till lagkonflikter. Parterna underkastar sig domstolens tyska domstols icke-exklusiva jurisdiktion.

icebreaker-logotypen samt andra logotyper och slogans omfattas av icebreakers immateriella rättigheter.

Om du har frågor om "Programmet" eller dessa "Villkor" kan du kontakta icebreakers kundtjänst-team.

 

"Programmet"

"Programmet" gäller på www.icebreaker.com/en-eu/ för köp gjorda i EUR (€) som görs i och levereras till följande valbara länder ("Valbara euroländer"): Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien och Schweiz.

"Programmet" gäller även på www.icebreaker.com/en-ch/ för köp gjorda i schweiziska franc (CHF) som görs i och levereras till följande valbara land ("Valbart CHF-land") – Schweiz.

"Programmet" gäller inte för köp på www.icebreaker.com/en-eu/ som görs i eller levereras till följande ej valbara länder (”Ej valbara länder”): Tjeckien, Danmark, Sverige och Polen.

Medlemmar som anmäler sig till "Programmet" kan tjäna poäng på köp på www.icebreaker.com/en-eu/ som görs i eller levereras till valbara "euroländer" eller det "valbara CHF-landet".

Poäng kommer att tjänas in under varje nytt Nature.Rewards år. För medlemmar som ansluter sig efter eller på den 2 mars, 2021, kommer Nature.Rewards året att definieras som dag/månad du registrerade dig för programmet. (Om du till exempel registrerade dig den 1 november 2021, kommer ditt Nature.Rewards år att löpa mellan de 1 november-31 oktober). Om du gick med i programmet före 2 mars 2021, ska dina tillämpliga Nature Rewards vara från den 2 mars till 1 mars det nästföljande året.

 

Valbarhet

En medlem måste vara minst 18 år för att kunna delta i "Programmet". Anställda på icebreaker Ltd eller på något av dess dotterbolag eller samarbetsföretag, och/eller personer som får rabatterade eller kostnadsfria produkter för att representera varumärket icebreaker är inte valbara.

 

Anmälan till programmet

En medlem kan anmäla sig till programmet online på www.icebreaker.com/en-eu/ genom att skapa ett konto. Användaren ansvarar för att ange rätt e-postadress för att få poäng och belöningar. Som ett resultat är varje medlem ansvarig för att behålla korrekt och uppdaterad personlig information, inklusive din e-postadress. En medlem kan uppdatera sin personliga information online på www.icebreaker.com/en/account eller genom att kontakta vår kundtjänst. En medlem kan välja att gå ur "Programmet" när som helst genom att kontakta vår kundtjänst.

En medlem kan när som helst gå med i "Programmet". Ju tidigare en användare går med i "Programmet", desto längre tid måste han/hon tjäna och samla poäng och dra nytta av sina förmåner.

Om en medlem anmäler sig till "Programmet" under de "EUR/CHF-stödberättigade" länderna är hans/hennes medlemskap endast associerat med de "EUR/CHF-stödberättigade länderna". Som sådan kan det hända att poäng inte kan intjänas för genomförda aktiviteter (till exempel vid köp som gjorts) utanför de "EUR/CHF-berättigade länderna" på www.icebreaker.com/en-eu/.

Om en medlem anmäler sig till "programmet" under det "CHF-stödberättigade landet", är hans/hennes medlemskap endast associerat med det "CHF-stödberättigade landet". Som sådan kan poäng inte intjänas för genomförda aktiviteter (till exempel inköp gjorda) utanför det "CHF-stödberättigade landet" på www.icebreaker.com/en-eu/.

 

Tjäna poäng

Poäng kan tjänas och ackumuleras under ett Nature.Rewards-år Medlemmar får femtio (50) poäng när de registrerar sig för ett www.icebreaker.com/en-eu/-konto och registrerar sig som medlem. När köp görs på www.icebreaker.com/en-eu/ får medlemmarna tio (10) poäng för varje €1 (eller CHF1) spenderas på kvalificerad fullprisprodukt, fem (5) poäng för varje €1 (eller CHF1) spenderas på kvalificerad rabatterad produkt. Endast köp som görs på www.icebreaker.com/en-eu/ från och levereras till antingen "EUR-stödberättigade länder" eller "CHF-berättigade länder" är berättigade till poängackumulering. Poäng intjänade från "EUR-stödberättigade länder" får inte läggas till poäng förvärvade från "CHF-stödberättigade länder" och vice versa.

Det är en viss försening mellan köpet och den faktiska tilldelningen av poäng till ditt konto. Under denna period kommer statusen att markeras som 'Väntar'. Produkter som returneras räknas med i avdrag för poäng som slutligen tilldelas. När poängen har bekräftats och tilldelats markeras statusen som 'Godkänd'.

Köp med andra rabatter och/eller som görs under en kampanjperiod kan inte omvandlas till poäng såvida det inte uttryckligen anges. Ackumulerade poäng används endast för att bestämma medlemsnivån som varje medlem uppnår inom ett Nature.Rewards år och kan inte konverteras till kontanter eller användas för att lösa in belöningar. Alla poäng som intjänats inom ett Nature.Rewards år fortsätter att ackumuleras till slutet av det gällande Nature.Rewards året. I slutet av Nature.Rewards året nollställs alla ackumulerade poäng till noll (0).

 

Medlemsnivåer

Nivåerna är knutna till poängen du tjänat inom ett Nature.Rewards år. Varje nivå medför associerade nivåbelöningar. Du börjar med noll (0) poäng på nivå 0 när du registrerar dig som medlem (vilket således kommer att återställas till noll (0) poäng i början av varje Nature.Rewards år). Du kommer gradvis att uppgraderas till högre nivåer när du samlar en viss mängd poäng inom varje tillämplig Nature.Rewards år. Medlemmar som uppnår nivåerna Sökare, Äventyrare och Naurbegåvning kommer att återställas till nivå 0 i början av följande nya Nature.Rewards-året.

Om en medlem har gått med i programmet under det föregående Nature.Rewards-året och har uppnått en viss nivå, kommer medlemmen att förbli minimalt inom den nivån fram till slutet av det aktuella Nature.Reward-året såvida inte medlemmen ackumulerar tillräckligt många poäng under året för att nå nästa nivå.

 

Förmåner

Om inget annat anges skickas förmånerna i första hand via e-post till den e-postadress som angavs i samband med registreringen för “Programmet”.

Förmåner i form av rabattkuponger kan användas för köp på webbplatsen www.icebreaker.com/en-eu/ och gäller fram till respektive kupongs utgångsdatum.

Varje rabattkupong måste tillämpas i sin helhet inom en enda order. Rabattkupongens värde kan inte tillämpas delvis, delas över flera beställningar eller sparas för framtida beställningar.

Om någon eller samtliga artiklar som köpts med en rabattkupong returneras, återbetalas endast det faktiska betalade beloppet med det ursprungliga betalsättet.

Om en beställning har mer än en artikel fördelas den tillförda rabattkupongens totala belopp proportionellt över alla artiklar i beställningen. Som sådan, när en beställning delvis återlämnas, ska det totala återbetalade beloppet vara det ursprungliga priset för de returnerade varorna minus de proportionerliga  rabatter som tillämpats på de returnerade varorna.

De använda rabattkupongerna återbetalas inte, och deras värde går därmed förlorat.

Fler än en (1) kupongkod kan användas vid ett och samma köp, så länge varornas totala ordervärde är minst 5 € (eller CHF, som tillämpligt) när du angivit samtliga rabattkoder.

 

Integritets- och e-postpolicy

Genom att registrera dig för "Programmet" samtycker du till att få e-postmeddelanden om transaktioner om "Programmet" från icebreaker. Dessa kan innehålla information om poäng, nivåer, omedelbara belöningar, nivåbelöningar, programuppdateringar och annat relaterat material efter icebreakers gottfinnande. Medlemmar får inte sluta prenumerera på transaktions e-postmeddelanden för "Programmet", men kan avbryta sitt medlemskap i programmet enligt beskrivningen i villkoren. Genom att registrera sig för "Programmet" har medlemmar möjlighet att registrera sig för att få erbjudanden via e-post och uppdateringar från icebreaker. Medlemmar kan när som helst avbryta prenumerationsmeddelanden från icebreaker via e-postlänken. Genom att registrera dig för programmet samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din personliga information enligt beskrivningen i Integritetspolicyn för icebreaker.